§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Maja Adamiak z siedzibą w Warszawie, ulica Smolna 36/4b, NIP: 617 2153460 REGON: 369978145 .

2.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.majaadamiak.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełnisz formularz kontaktowy na naszej stronie lub dokonasz zakupu przez naszą stronę to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę firmy, adres, stronę www, adres IP oraz treść formularza.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: adamiakmaja@gmail.com
5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych cofnięciu zgody tylko
w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądźprawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§3. Pliki cookies
1. Witryna www.majadamiak.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając
bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Maja Adamiak w celu optymalizacji działań.

3.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe
dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania
danej funkcji.